Konkurs Black Week

 Uwaga KONKURS BLACK WEEK

Konkurs dostępny pod linkiem: https://www.instagram.com/p/CIIixYGjh6Z/

 

Nie tylko zniżka ale coś więcej! Do wygrania Voucher o wartości 500zł oraz doładowana Karta Paliwowa ORLEN na 100zł! Więcej! Do Vouchera i karty koszulka, czapka oraz Carbonowy klips na gotówkę/karty kredytowe.
Zasady są proste.
1. Zaobserwować profil (instagram)
2. Polubić tego posta (instagram)
3. W komentarzu pod zdjęciem oznaczyć co najmniej jedną osobę zainteresowaną motoryzacją (instagram)
4. Na swoim profilu zamieścić zdjęcie swojego projektu wraz z naszym hashtagiem #modernaircustoms (instagram)

Osoba z największą ilością polubień pod swoim zdjęciem wygrywa!

Konkurs trwa od teraz do 05.12.2020 do godziny 23.59.00

#modernaircustoms #konkurs #blackfriday #blackweekend #carbon #orlen #voucher #zniżka #discount

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

 

 

 

 

Regulamin konkursu pod nazwą” Konkurs Black Week[1] 

 

§1  Postanowienia Ogólne

1.      Organizatorem Konkursu jest Modern Air Customs Dawid Zapała  z siedzibą ul. Przydroże Małe 1, 48-325 Przydroże Małe identyfikującą się numerem NIP 755 188 83 67 „Organizatorem”.

2.      Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 28.11.2020 r. godz. 12.00 , a kończy się dnia 05.11.2020  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1.      Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.      W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)      zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)      ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;[2] 

c)       zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[3] ,

d)      posiada konto w serwisie Instagram,

e)      wykona Zadanie Konkursowe.

3.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4.      Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5.      Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik, w czasie jego trwania, musi spełnić łącznie wszystkie cztery niżej wymienione warunki warunki (a - d):

a)Zamieści w serwisie Instagram na swoim profilu post przedstawiający pracę konkursową w formie posta- zdjęcia swojego projektu, a w opisie tego posta zamieści hashtag: #modernaircustoms (dalej: Zadanie Konkursowe). Profil Uczestnika konkursu musi być profilem publicznym, tak aby po wejściu hashtag #modernaircustoms post Uczestnika był widoczny publicznie.

b) Zaobserwuje profil „david.zelanda”,

c) Polubi konkursowego posta,

d) W komentarzu pod zdjęciem oznaczy co najmniej jedną osobę zainteresowaną motoryzacją.

 

6.      Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie na swoim własnym (Uczestnika) profilu w serwisie Instagram dowolną formę wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram, przedstawiającą samochód będący własnością Uczestnika wraz z opisem zawierającym hasztag: #modernaircustoms.

 

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7.      Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz jeśli jego praca będzie dotyczyła innego projektu.

 

8.      Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1.      Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2.      Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3.      Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)       w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.[4] 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.      Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3[5]  osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2.      Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Zwycięzcę konkursu na podstawie ilości zdobytych polubień swojej pracy konkursowej.

3.      Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a)      Nagroda:

- Voucher o wartości 500zł do wykorzystania na usługi firmy Modern Air Customs lub jej produkty przy minimalnym zamówieniu wartości 1000zł.

- Voucher o wartości 100zł w postaci karty upominkowej do wykorzystania na stacji sieci Orlen

- Koszulka

- Czapka z daszkiem

- Carbonowy klips

4.      Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. [6] 

5.      Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 06.12.2020 r.

6.      Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 06.12.2020r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.[7] 

7.      Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail ALBO adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. [8] 

8.      W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

9.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

10.  Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres [9] wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [10] w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.

11.  Fundatorem Nagród jest Organizator.

12.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

13.  Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

14.  W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz słownie: jeden) raz.[11] 

15.  Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

16.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.[12] 

§5. Dane Osobowe

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Modern Air Customs Dawid Zapała, Przydroże Małe 1, 48-325 Przydroże Małe oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.      Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. [13] 

5.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6.      Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.      W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.      Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9.      Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10.  Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

11.  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Black Week” na Modern Air Customs Dawid Zapała, Przydroże Małe 1, 48-325 Przydroże Małe oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu[14] .

1.      Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

2.      Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

3.      Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2020 r.

2.      Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.      Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4.      Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem xxx i w siedzibie Organizatora.

5.      Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6.      Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7.      Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

8.      Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  [15] 

9.      Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

in NEWS
Odsłony: 235